Badania uczniów i studentów

Badania uczniów i studentów w MEC Medycyna

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej oraz uczelni wyższej zobowiązani są do poddania się określonym badaniom lekarskim. Osoby takie mogą dzięki temu otrzymać zaświadczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach lub do praktycznej nauki zawodu. Badania dotyczą stanowisk, które niosą zagrożenie związane z działaniem czynników mających wpływ na zdrowie, chociażby związanych z używaniem komputera czy zajęciami w warsztacie samochodowym. Na bezpłatne badania uczniów i studentów zapraszamy do naszej siedziby w Białymstoku.

Zasady przeprowadzania badań

Lekarz medycyny pracy w MEC Medycyna w Białymstoku przeprowadza badanie na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni wyższej, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia.

Skierowanie wydane przez odpowiednią placówkę dydaktyczną powinno zawierać:

 • podstawę prawną kierowania ucznia na badania,
 • dane szkoły lub uczelni wraz z numerami: NIP, REGON i adresem, pieczątkę szkoły lub uczelni na odpowiednim druku, a także dane osoby kierującej i jej podpis,
 • datę kierowania na badania,
 • dane osobowe kierowanego na badania ucznia wraz z: adresem, numerem PESEL, datą urodzenia oraz numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość (dokument musi posiadać zdjęcie),
 • dokładne wskazanie kierunku kształcenia oraz jego poziomu i rodzaju (kurs doskonalenia zawodowego, nauka stacjonarna etc.),
 • informacje o czynnikach, które podlegają ocenie przez lekarza: szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych, w miejscu studiów, odbywania nauki zawodu czy prowadzenia badań naukowych.

Posiadając skierowanie wystarczy do nas zadzwonić. Ustalimy termin badania.

Badania uczniów i studentów

Dokumenty uzupełniające i warunki badania

Ponadto, zgłaszając się na badanie należy mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty),
 • PESEL,
 • wszelkie wykonane w ostatnim półroczu wyniki badań lekarskich,
 • wypisy ze szpitali, jeśli miała miejsce hospitalizacja, bez względu na jej charakter,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia z innych poradni specjalistycznych, jeśli uczeń leczy się tam na określoną chorobę przewlekłą,
 • kserokopię bilansu ucznia od pielęgniarki szkolnej lub lekarza rodzinnego.

Nieletni uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia się na badania z opiekunami prawnymi lub samodzielnie, jeśli mają ukończone 16 lat i zgodę opiekuna na piśmie. Przed ukończeniem 16 roku życia opiekun prawny zobowiązany jest do obecności przy badaniu lekarskim.

Koszt badań uczniów i studentów

Badania uczniów i studentów są bezpłatne. Natomiast w przypadku pełnoletnich kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, badania są płatne na miejscu w naszej poradni.

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – do Instytutu Badawczego w dziedzinie medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Badania uczniów i studentów dla bezpieczeństwa wszystkich